Terms and conditions

Terms and conditions | Auto Thermal

I. ÚVOD
Tyto všeobecné servisní podmínky (dále jen podmínky) jsou ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku součástí veškerých smluv na provedení mimozáručních oprav, pravidelných údržbových prohlídek (dále jen „opravy“) vozidel a jejich součástí nebo příslušenství (dále jen „vozidla“) v servisu AutoThermal s.r.o..
Firma AutoThermal s.r.o. je oprávněna podmínky kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Jakékoliv jiné změny podmínek jsou platné pouze za předpokladu, že byly sjednány písemně ve smlouvě o opravě, jak je dále definováno.

II. OBJEDNÁVKA
Objednávání oprav se provádí na příjmu oprav servisu nebo telefonicky na tomto oddělení. Objednávku může učinit kterákoliv fyzická osoba pověřená zákazníkem. Pokud objednávku činí řidič vozidla, má se za to, že je k tomuto úkonu zákazníkem pověřen.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY O OPRAVĚ
Smlouva o opravě (dále jen „smlouva“) se uzavírá na tiskopisu zakázkového listu servisu, který podle požadavků osoby, která jménem zákazníka předává vozidlo do opravy (dále jen „zákazník“), vyplní pověřený zaměstnanec servisu. Vyplněný a servisem podepsaný zakázkový list je návrhem smlouvy, předložený servisem. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy návrh podepíše zákazník. Jakékoliv dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny návrhu jsou protinávrhem zákazníka a nepovažují se za přijetí návrhu servisem. Před uzavřením smlouvy může servis požadovat předložení „Osvědčení o technickém průkazu vozidla“ k nahlédnutí.

IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY O NÁKUPU NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Smlouva o nákupu náhradních dílů (dále jen „smlouva“) se uzavírá podpisem zákazníka nebo osoby jednající jménem zákazníka na faktuře za odebírané náhradní díly. Před uzavřením smlouvy může servis požadovat od zákazníka nebo osoby jednající jménem zákazníka předložení výpisu z obchodního rejstříku, potvrzení plátce DPH o registraci a požádat o prokázání totožnosti.

V. PŘEDÁNÍ VOZIDLA DO SERVISU
Při předání vozidla do servisu zodpovídá řidič za vyklizení kabiny vozidla. Zákazník je povinen přistavit vozidlo do opravy čisté. Nadměrně znečištěné vozidlo, které by mohlo neúměrně znečistit servisní prostory nebo bránit řádnému provedení opravy, bude umyto v servisu na náklady zákazníka. Vozy na komunální odpad a vozy se sklápěcími nástavbami nebudou přijaty na opravu do servisu, pokud budou naloženy (výjimku může povolit pouze vedoucí servisu, případně jiný pracovník vedení servisu) Servis neručí za ztrátu cenností z kabiny vozu, které vysloveně nepřevzal do úschovy. Zákazníci se mohou volně pohybovat v prostorech, určených zákazníkům nebo veřejnosti. Vstup do dílny je zákazníkovi umožněn pouze v doprovodu technika servisu.

VI. PROVEDENÍ OPRAVY
Oprava bude provedena v rozsahu požadavků zákazníka, uvedených ve smlouvě. Zjistí-li servis v průběhu opravy, že vozidlo má i jiné závady, než ty, jejichž odstranění zákazník požadoval, upozorní zákazníka neprodleně na jejich existenci. Nesouhlasí-li zákazník s odstraněním těchto závad, nebo nereaguje-li na upozornění servisu, provede servis opravu podle smlouvy a skutečnost, že zákazník nesouhlasil s odstraněním dalších zjištěných závad, poznamená ve faktuře. Jestliže si zákazník nepřeje, aby mu byly vyměněné díly a součástky vráceny, stanou se okamžikem jejich vymontování z vozidla vlastnictvím servisu. Dojde-li při opravě k výměně typu motoru nebo rámu vozidla, barvy, případně jiné části, jejíž číslo se vyznačuje v technickém průkazu vozidla, poznamená servis tuto skutečnost v dokladu o vydání opraveného vozidla. Za vyznačení nových údajů v technickém průkazu odpovídá zákazník.
Servis je oprávněn provést s vozidlem před započetím jeho opravy za účelem identifikace závady a před jeho předáním zákazníkovi za účelem kontroly funkčnosti po provedených opravách zkušební jízdu v rozsahu odpovídajícímu charakteru opravy či závady.

VII. LHŮTA OPRAVY
Servis je oprávněn lhůtu opravy podle potřeby prodloužit, zejména v případě, kdy v průběhu opravy zjistil, že skutečná pracnost opravy je vyšší, než bylo možno odhadnout při převzetí vozidla k opravě. V případě takového zjištění je servis povinen zákazníka bez prodlení vhodným způsobem informovat a sdělit mu novou předpokládanou lhůtu opravy.

VIII. CENA
Zákazník je povinen zaplatit cenu opravy, odpovídající skutečně provedeným pracím, použitým dílům a součástkám tak, jak je vykalkulována ve vyúčtování, které je přílohou dokladu o předání opraveného vozidla zákazníkovi, resp. ve faktuře v těch případech, kdy bylo sjednáno fakturování ceny. Ceny budou účtovány v souladu s ceníkem, který je k dispozici na příjmu oprav. Zákazník souhlasí ve zdůvodnitelných případech s navýšením ceny zakázky o 10 % oproti odhadu. Zjistí-li však servis v průběhu opravy, že předběžná cena opravy bude zřejmě překročena o více jak 10 %, je povinen o tom zákazníka prokazatelným způsobem bez prodlení informovat. Jestliže zákazník s překročením ceny nesouhlasí, je povinen to servisu neprodleně písemně sdělit. V takovém případě jsou jak zákazník, tak servis oprávněni od smlouvy odstoupit. Již provedené práce a nevratně použité díly hradí v tomto případě zákazník.
Veškeré ceny se rozumí v českých korunách a jsou splatné v hotovosti, resp. převodem z kreditní karty zákazníka, která je pro servis akceptovatelná při předání opraveného vozidla zákazníkovi, nebo bankovním převodem na účet firmy AutoThermal s.r.o. a to ve lhůtě uvedené na faktuře. Platba v jiné měně, případně jinou formou je možná pouze tehdy, je-li to sjednáno ve smlouvě.
Servis je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy zaplacení přiměřené zálohy do 50% výše předběžného rozpočtu nákladů na opravy.
Podpisem zakázkového listu nebo kopie faktury při pultovém prodeji dílů se zákazník zavazuje vyúčtovanou cenu řádně a včas zaplatit. Pro případ prodlení zaplacení kupní ceny v termínu splatnosti uvedeném na faktuře se zákazník zavazuje zaplatit servisu úrok z prodlení ve výši 18 % z vyúčtované ceny ročně od prvého dne prodlení do zaplacení.
Je-li cena opravy splatná při předání opraveného vozidla zákazníkovi, je servis oprávněn vozidlo zadržet pro zajištění své pohledávky na zaplacení ceny opravy až do okamžiku faktického zaplacení.

IX. ZÁRUKA ZA PROVEDENOU OPRAVU
Na použitý materiál s výjimkou mazadel a spotřebních dílů poskytuje firma AutoThermal s.r.o.. záruku 24 měsíců (v případě podnikajících ososb 6 měsíců) od namontování nových nebo repasovaných dílů. V případě prokazatelného pochybení ve kvalitě materiálu či ve kvalitě dílenského zpracování bude předmětný díl bezplatně vyměněn za nový. Záruka se výslovně netýká jevů vyplývajících z mechanického poškození a opotřebení.
Záruka se nevztahuje na závady a škody způsobené havárií vozidla (pokud nebyla havárie způsobena vadou opravy) nebo na vady mající charakter nebo vyplývající z opotřebení vozidla či náhradního dílu.

X. PŘEVZETÍ VOZIDLA
Zákazník je povinen převzít opravené vozidlo od servisu v den uvedený ve smlouvě, případně v den vyplývající z nové lhůty opravy, kterou servis zákazníkovi sdělil v souladu s čl. VI. podmínek. Nepřevezme-li zákazník vozidlo ani do 3 pracovních dnů po uplynutí lhůty podle čl. VI., je servis oprávněn vozidlo uskladnit na náklad a riziko nebezpečí zákazníka. O uskladnění vozidla servis zákazníka neprodleně písemně upozorní. Zákazník zároveň souhlasí s uhrazením všech nákladů, spojených s uskladněním.

 

Informace o způsobu a průběhu uplatnění reklamace
1) Po zjištění závady nebo vady se zákazník dostaví do provozovny, kde mu byla poskytnuta služba či prodáno zboží a to bez zbytečného odkladu.
2) Odpovědný pracovník se zákazníkem sepíše „REKLAMAČNÍ LIST“, ve kterém budou uvedeny všechny okolnosti reklamace (datum, čas, jméno reklamujícího, reklamované zboží či služba, důvod reklamace, navrhovaný způsob vyřízení reklamace, jméno a podpis pracovníka, který reklamaci přijal).
3) Odpovědný pracovník se k reklamaci vyjádří zpravidla do 3 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
4) Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se odpovědný pracovník se zákazníkem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace povinen odpovědný pracovník zákazníka vyrozumět.
5) Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že zákazník k vyřízení reklamace poskytl dodavateli služby či zboží požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil dodavateli přezkoumat reklamovaný výrobek či službu.

 

Informace o mimosoudním vyrovnání (ADR)
„V případě, že dojde mezi společností AutoThermal s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz “